Nastanku pravnog problema najčešće prethodi nesporazum dveju ili više strana. Većina tih problema može biti rešena posredovanjem – medijacijom. U našem timu imamo ovlašćene posrednike (medijatore), sa dozvolom Ministarstva pravde Republike Srbije, koji Vam mogu stručno i nepristrasno pomoći da dođete do mirnog rešenja spornog odnosa i do kompromisa, na korist i zadovoljstvo obe strane u sporu. Medijacija je naročito pogodna u sporovima građanskopravne prirode (imovinski odnosi, nasledni i porodični odnosi, naknada štete, potrošački sporovi), ali i u sporovima između privrednih subjekata, gde potreba dalje uspešne saradnje zahteva mirno rešenje tekućih sporova.

Čast nam je da u našem timu imamo vrhunskog stručnjaka u oblasti medijskog prava i zaštite prava na slobodu govora i izražavanja, te Vam nudimo specijalizovanu medijaciju u ovoj oblasti. Medijacija u oblasti medijskog prava, posebno u sporovima zbog povrede prava ličnosti i prava na slobodu govora i izražavanja, stranama u sporu nudi brzo i efikasno postizanje kompromisa i pravično zadovoljenje interesa obe strane.