Strateškim pristupom pravnom problemu naših klijenata i detaljnom analizom nastojimo da utvrdimo najefikasniji put do rešenja problema. Naš portfolio obuhvata pravno savetovanje i pravne usluge, uključujući izradu pisanih pravnih mišljenja i zastupanje pred svim državnim organima, kao i u pregovorima sa poslovnim partnerima u sledećim oblastima:

– građansko pravo (imovinskopravni odnosi, naknada štete, promet nepokretnosti, porodično i nasledno pravo, prava potrošača),

– privredno pravo (ugovori, statusno privredno pravo, korporativno upravljanje, M&A, u različitim oblastima privrede, kao što su energetika, saobraćaj, prevoz, unutrašnja i spoljna trgovina),

– statusne promene, povezivanje, likvidacija i stečaj privrednih društava,

– tržište kapitala i bankarski poslovi,

– međunarodno pravo (ugovori i sporovi sa međunarodnim elementom),

– medijsko pravo (statusno medijsko pravo i zaštita ljudskih prava u oblasti medija),

– krivično i drugo kazneno pravo.