Autorizovaní súdni prekladatelia v našom tíme poskytujú preklady všetkých typov dokumentov (potvrdenia, osvedčenia, výpisy z matriky atď.), a zvlášť právne dokumenty (rozsudky, vyrovnania, zmluvy, atď.) a texty predpisov, ako aj všetky ostatné typy dokumentov, pre nasledovné jazyky:

- slovenský jazyk,

- macedónsky jazyk,

- bosenský jazyk a

- anglický jazyk.

Preklady sa konajú so srbského do uvedených jazykov, a s tých jazykov do srbského jazyka, s možnosťou legalizácie prekladu, na žiadosť klienta (v súlade s Haagskym dohovorom o Apostille).

Naší prekladatelia, tiež, poskytujú ústne prekladanie pre uvedené jazyky, pri obchodných rokovaniach, na kongresoch, konferenciách a seminároch, v konaniach pred súdom, arbitrážou, notárom a pred inými štátnými orgánmi.

Okrem prekladov, špeciálnou výhodou pre naších klientov je možnosť vypracovania dvojjazyčných zmlúv, ktorým spôsobom sa budúce spory medzi zmluvnými stranami kvôli rôzným jazykovým výkladom privádzajú na minimum.