Овластени судски преведувачи во нашиот тим ги преведуваат сите видови документи (потврди, уверенија, изводи од матичните книги итн.), особено акти со правна содржина (пресуди, порамнувања, договори, итн.) и текстови на прописи, и сите други видови документи, за следните јазици:

- словачки јазик,

- македонски јазик,

- босански јазик и

- англиски јазик.

Преведувањето се извршува од српски на назначени јазици, и обратно – од тие јазици на српски јазик, со можност на легализација на преводот, на барање на клиентот (врз основ на Хашката конвенција – Apostille).

Предедувачите од нашиот тим извршуваат и усно преведување за назначените јазици, во деловни преговори, на конгреси, конференции и семинари, во постапки пред судови, арбитражи, нотари и пред други државни органи.

Освен преведувањето, посебна погодност за нашите клиенти è и можноста за изготвување на двојазични договори, на кој начин идните спорови помеѓу договорните страни поради различни јазични толкувања се намалуваат на минимум.