Ovlašćeni stalni sudski prevodioci u našem timu vrše prevođenje svih vrsta dokumenata (potvrde, uverenja, izvodi iz matičnih knjiga itd.), a posebno akta pravne sadržine (presude, poravnanja, ugovori itd.) i tekstove propisa, kao i sve druge vrste dokumenata, i to za sledeće jezike:

– slovački jezik,

– makedonski jezik,

– bosanski jezik i

– engleski jezik.

Prevođenje se vrši sa srpskog na navedene jezike, kao i sa tih jezika na srpski jezik, uz mogućnost legalizacije prevoda, na zahtev klijenta (po osnovu Haške konvencije – Apostille).

Naši prevodioci vrše i usmeno prevođenje za navedene jezike, u poslovnim pregovorima, na kongresima, konferencijama i seminarima, u postupcima pred sudovima, arbitražama, javnim beležnicima i pred drugim državnim organima.

Osim prevođenja, posebnu pogodnost za naše klijente predstavlja mogućnost izrade dvojezičnih ugovora, na koji način se budući sporovi između ugovornih strana zbog različitih jezičkih tumačenja svode na najmanju moguću meru.