Strategickým prístupom ku právnemu problému naších klientov, podrobnou analýzou, snažíme sa zistiť najefektívnejšiu cestu ku riešeniu problému. Naše portfólio obsahuje právne poradenstvo a právne služby, vrátane vypracovania písaních právních stanovísk, zastupovania pred všetkými štátnými orgánmi, a pri rokovaniach s obchodnými partnermi v nasledovných odboroch:

- občianské právo (majetkové vzťahy, odškodné, realitné právo, rodinné a dedičské právo, práva spotrebiteľov),

- obchodné právo (zmluvy, právo obchodných spoločností, podniková správa, M&A, v rôzných odboroch hospodárstva, ako napr. energetika, doprava, špedícia, domáci a zahraničný obchod),

- zmeny právnej formy, splynutie, zlúčenie, rozdelenie, likvidácia a konkurz obchodných spoločností,

- kapitálový trh a bankové právo,

- medzinárodné právo (zmluvy a spory s cudzím prvkom),

- mediálne právo (všeobecné mediálne právo a ochrana ľudských práv v médiách),

- trestné právo.