ADVOKAT ZA FIRME IZ SLOVAČKE, MAKEDONIJE,
ČEŠKE I BUGARSKE KOJE POSLUJU U SRBIJI

Osnivanje Advokatske kancelarije Jonovski

Advokatska kancelarija Jonovski osnovana je 2011. godine u Republici Srbiji sa ciljem da pruži sveobuhvatnu pravnu uslugu pravnim i fizičkim licima. Advokatska kancelarija pruža širok spektar pravnih usluga sa ekspertizom u privrednom i imovinskom pravu. Vremenom kancelarija Jonovski profiliše se kao kancelarija koja zastupa i pravno savetuje slovačke, češke i makedonske firme koje posluju u Srbiji ili planiraju poslovanje u Srbiji.

Portfolio pravnih usluga

Svakom klijentu se pristupa individualno. Detaljnom analizom i strateškim pristupom utvrđujemo najefikasniji put do rešenja pravnog izazova. Portfolio kancelarije Jonovski obuhvata pravno savetovanje i pravne usluge, uključujući zastupanje pred svim državnim organima, pravno pregovaranje sa poslovnim partnerima,
kao i izradu pisanih pravnih mišljenja u sledećim oblastima:

 • privredno pravo (ugovori, statusno privredno pravo, korporativno upravljanje, M&A, u različitim oblastima privrede, kao što su javne nabavke, energetika, saobraćaj, prevoz, građevinarstvo, unutrašnja i spoljna trgovina)
 • građansko pravo (sa fokusom na pružanje pravnih usluga u oblasti imovinskog prava, i naknade štete)
 • statusne promene, povezivanje, likvidacija i stečaj privrednih društava,
 • tržište kapitala i bankarski poslovi,
 • međunarodno pravo (ugovori i sporovi sa međunarodnim elementom),
 • medijsko pravo (statusno medijsko pravo i zaštita ljudskih prava u oblasti medija),
 • krivično pravo (pre svega u oblasti privrednog i imovinskog prava)

Više od 9 godina iskustva saradnje sa inostranim klijentima - sa fokusom na Slovačku i Makedoniju

Kroz dugogodišnje iskustvo, advokati kancelarije Jonovski specijalizovali su se za saradnju sa inostranim klijentima. Prednost kancelarije leži u tome što advokati, kao ovlašćeni prevodioci, govore na klijentovom jeziku, dokumentacija se na specijalni zahtev klijenta izrađuje dvojezično, uz visoku efikasnost i bez prevelikog opterećivanja samog klijenta.

Poznavanje ekonomskog i pravnog okruženja država iz regiona (prvenstveno Srbije, Slovačke, Češke, Makedonije i Bugarske), kao i razumevanje i poznavanje pravnih sistema i zakonodavne i sudske strukture, omogućava nam da svojim klijentima obezbedimo efikasnu i sveobuhvatnu uslugu i pravno savetovanje u pravnim slučajevima sa elementom inostranosti.

Inostranim klijentima pružamo usluge kao što su:

 • Osnivanje firme ili predstavništva u Srbiji
 • Otvaranje bankovnih računa u Srbiji
 • Sve statusne promene firme u Srbiji (promena direktora, sedišta, prenos udela itd.)
 • Konsultacije u vezi sa pregovorima, pronalaženjem poslovnih partnera i saradnika
 • Kompletna regulativa u vezi sa zapošljavanjem i radnim odnosima
 • Priznanje stranih sudskih i arbitražnih odluka u Srbiji
 • Izvršenje sudskih i arbitražnih odluka, poravnanja i potraživanja iz ugovornog odnosa
 • Izrada dvojezičnih ugovora u domenu privrede, građevinarstva, trgovine, špedicije itd.
 • Konsultacije u vezi sa javnim nabavkama u Republici Srbiji
 • Naknada imovinske i neimovinske štete

Saradnja sa advokatima iz matičnih zemalja

Naša kancelarija ima raširenu mrežu advokata saradnika u zemaljama regiona iz kojih su naši klijenti - Slovačka, Češka, Makedonija, Hrvatska, Crna Gora, Rumunija i Bugarska. Na taj način omogućavamo klijentu još efikasniju i po njega sveobuhvatniju uslugu, jer u svakom trenutku ima na raspolaganju članove advokatskog tima u zemlji u kojoj se nalazi.

Članovi tima Advokatske kancelarije Jonovski su ovlašćeni prevodioci za slovački, češki, makedonski, rumunski, nemački, francuski, italijanski, engleski i ruski jezik

Pravne usluge i pravno savetovanje podjednako kvalitetno pružamo na srpskom, slovačkom, makedonskom i engleskom jeziku, pri čemu je osnovna prednost kancelarije u tome što su članovi tima sertifikovani prevodioci. Pažljivo i temeljno pristupamo svakom klijentu, uz posvećen i individualni odnos i kvalitetnu komunikaciju dolazimo do zajednočkog cilja

Medijacija

Nastanku pravnog problema najčešće prethodi nesporazum dveju ili više strana. Većina tih problema može biti rešena posredovanjem – medijacijom. U timu kancelarije Jonovski imamo ovlašćene posrednike (medijatore), sa dozvolom Ministarstva pravde Republike Srbije, koji vam mogu stručno i nepristrasno pomoći da dođete do mirnog rešenja spornog odnosa i do kompromisa, na korist i zadovoljstvo obe strane u sporu. Medijacija je naročito pogodna u sporovima građanskopravne prirode (imovinski odnosi, nasledni i porodični odnosi, naknada štete, potrošački sporovi), ali i u sporovima između privrednih subjekata, gde potreba dalje uspešne saradnje zahteva mirno rešenje tekućih sporova.
Čast nam je da u našem timu imamo vrhunskog stručnjaka u oblasti medijskog prava i zaštite prava na slobodu govora i izražavanja, te vam nudimo specijalizovanu medijaciju u ovoj oblasti. Medijacija u oblasti medijskog prava, posebno u sporovima zbog povrede prava ličnosti i prava na slobodu govora i izražavanja, stranama u sporu nudi brzo i efikasno postizanje kompromisa i pravično zadovoljenje interesa obe strane.

VREDNOSTI ADVOKATSKE KANCELARIJE JONOVSKI

Lawyer_Belgrade_Pancevo_Benefits

Posvećenost & pouzdanost

Law_office_Jonovski_Serbia_Benefits

Efikasno rešavanje pravnih izazova

Lawyer_Serbia_Belgrade_Pancevo_business_property_law

Veliko iskustvo u oblasti privrednog prava

cooperation_with_lawyers_and_law_firms_from_North_Macedonia_Croatia_Montenegro_Slovakia

Specijalizovani za klijente iz Slovačke, Češke i Makedonije

Lawyer_business_and_property_law_Serbia_Pancevo

Članovi tima su sertifikovani medijatori i prevodioci